Izsoles noteikumi

1. Izsoles noteikumos lietotie termini

Izsole - mākslas darbu vai antikvāru priekšmetu pārdošana ar vairāksolīšanas metodi, ko organizē tiešsaistes platforma Art Platz Auctions.

Izsoles platforma - mājaslapa Art Platz Auction, kur norisinās izsoles.

Izsoles nams – SIA “Art Platz”, reģ. Nr. 40203166243, adrese Alberta iela 4-9, Rīga, LV-1010, kas organizē Izsoles un saņem par to atlīdzību.

Izsoles dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies Izsoles platformā un piedalās kādā no Izsolēm.

Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies Art Platz Auction platformā un ir piedalījusies Izsolē, solījusi visaugstāko cenu par Loti un uzvarējusi Izsolē.

Pārdevējs - fiziska vai juridiska persona, kas nodod savu darbu Izsoles platformai Art Platz Auction priekš pārdošanas Izsolē.

Lote – mākslas vai antikvārs priekšmets, kas tiek tirgots Izsoles platformā.

Lotes numurs – unikāls identifikācijas numurs katrai Lotei. Divām dažādām Lotēm nevar būt viens un tas pats Lotes numurs.

Lotes cena – naudas summa, ko Izsoles dalībnieks sola par Loti izsoles procesā.

Āmura cena - augstākā cena, ko Pircējs ir piedāvājis solīšanas laikā un uzvarējis Izsolē. Āmura cena tiek reģistrēta Izsoles platformā.

Lotes stāvoklis – Izsoļu nama noteikts Lotes stāvokļa vērtējums, aprakstot zināmos defektus. Lotes stāvokļa skaidrojums un apraksts zemāk.

Lotes ekspertīze – rakstisks atzinums, kas apliecina darbu kā oriģinālu, repliku vai viltojumu. Lotes ekspertīzi veic speciālists.

Paredzamā cena - Lotes aptuvenā tirgus vērtība, kas noteikta, balstoties uz iepriekš pārdotajiem darbiem. To var uzskatīt kā aptuvenu norādi uz mākslas darba vērtību. Paredzamā cena neierobežo to, cik ir iespējams solīt par mākslas darbu. Ir iespējams solīt gan vairāk, gan mazāk par Paredzamo cenu.

Rezervētā cena - Rezervētā cena ir zemākā cena, par kuru Pārdevējs atļauj preci pārdot. Šī cena vienmēr ir zemāka par Paredzamo cenu. Izsoļu nams pieņem Likmes, kas ir zemākas par Rezervēto cenu, taču ar šādu Likmi nevar uzvarēt Izsolē.

Komisijas nauda - summa, ko veido 17% procenti no Āmura cenas, kuru Pircējam ir jāmaksā Izsoļu namam par tā pakalpojumiem, saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

Papildu izdevumi – izdevumi par Lotes ilustrāciju Izsoles katalogā u.c. izdevumiem, kas izriet no šiem noteikumiem.

Sākuma cena – cena, ar kuru sākas solīšana. Tās apjoms var būt norādīts pirms solīšanas.

Solis – vienas likmes solīšana un tās apstiprināšana.

Likme - cena par vienu Soli, lai solītu par attiecīgo Loti, ko Pircējs apņemas maksāt.


2. Piedalīšanās izsolē

2.1. Piedalīties Izsolē ir iespējams, veicot reģistrāciju Art Platz Auction mājaslapā. Reģistrācijas veikšana apliecina piekrišanu Izsoles noteikumiem un Privātuma politikai.

2.2. Izsoļu namam ir tiesības bez paskaidrojuma liegt dalību Izsolē jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

2.3. Reģistrētam lietotājam automātiski tiek piešķirts dalībnieka numurs. Tikai saņemot dalībnieka numuru, ir iespējams piedalīties Izsolē.

2.4. Pirms Izsoles tās dalībniekam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem.

2.5. Izsoļu namam ir tiesības mainīt un papildināt Izsoles noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Mainītie Izsoles noteikumi attieksies uz Lotēm, kuras nodotas Izsolē pēc Izsoles noteikumu izmaiņām.

2.6. Pirms solīšanas par Loti, Izsoles dalībnieks iepazīstas ar Lotes stāvokli, Lotes ekspertīzi, un visām pārējām Lotes specifikācijām, kas norādītas Lotes aprakstā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Lotes stāvokli gan mājaslapā, gan uz vietas Izsoļu namā.

2.7. Izsoļu nams neuzņemas atbildību par Lotes stāvokli pēc tam, kad Pircējs to ir izņēmis no Izsoļu nama.

2.8. Piedaloties Izsolē, pircējs apzinās, ka Lote var nebūt jauna, nelietota, un to stāvoklis var atšķirties no attēlā redzamā. Pircējs apzinās, ka, iegādājoties daiļo mākslu priekšmetus un antikvārus priekšmetus, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība to transportēšanai, lietošanai un kopšanai.

2.9. Ja pircējs 12 mēnešu laikā pierāda, ka Lote ir viltojums vai neatbilst Lotes ekspertīzei, Lote tiek nosūtīta uz vēl vienu neatkarīgu ekspertīzi. Ja Lote izrādās viltojums, Pārdevējs atgriež Lotes cenu pilnībā un kompensē Pircējam un Izsoļu namam radušos zaudējumus.


3. Izsoles norise

3.1. Sākoties Izsolei, reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem ir iespēja sākt solīšanu, Lotes lapā sākot vairāksolīšanu par Loti.

3.2. Dalībnieks ar katru Soli palielina Lotes cenu Likmes apmērā jeb par tādu naudas summu, kas ir saskaņā ar Izsoles noteikumiem. Sākuma cena par Loti var būt 30 euro un vairāk, taču nekad mazāk par 30 euro.

3.3. Ja Solis tiek veikts mazāk nekā 1 minūti pirms Izsoles beigām, izsole tiek pagarināta par 3 minūtēm.

3.4. Lote ir pārdota brīdī, kad ir beidzies Izsoles norises termiņš vai tā pagarinājums un, ja Lote ir sasniegusi Rezervēto cenu.

3.5. Izsoles dalībnieks kļūst par Pircēju tajā brīdī, kad ir uzvarējis Izsolē ar visaugstāko cenu par Loti jeb Āmura cenu. No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma līgums, bet īpašumtiesības uz Loti pāriet Pircējam pēc visu Izsoles noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apmērā.

3.6. Pircējs, pēc uzvarēšanas Izsolē, iegādājas Loti par Āmura cenu.

3.7. Pircējs samaksā pilnu rēķinā norādīto summu, tajā skaitā Komisijas naudu par Loti un papildu izmaksas, ja tādas ir.

3.8. Dalībniekam ir tiesības un pienākums sekot līdzi Izsoles norisei, ja tas piedalās Izsolē un ir solījis par kādu Loti.

3.9. Izsoļu nams neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām, kas var rasties Izsoles brīdī un tās nav iespējams nekavējoties novērsts (elektrības traucējumi, servera problēmas, force majeure).


4. Izsoles Soļu likmes

4.1. Likme ir cena par vienu Soli, lai solītu par attiecīgo Loti.

4.2. Izsoles dalībnieks apņemas maksāt to summu, kuru solījis un apstiprinājis. Visas likmes, kuras Izsoles dalībnieks ir apstiprinājis, ir saistošas, un no tām nav iespējams atkāpties.

4.3. Likme var atšķirties katrai Lotei.

4.4. Likmes tiek piemērotas, vadoties pēc katras Lotes Sākuma cenas, šādā kārtībā:

4.4.1. No 30 līdz 49 euro– likme 5 euro;

4.4.2. No 50 līdz 99 euro– likme 10 euro;

4.4.3. No 100 līdz 499 euro– likme 20 euro;

4.4.4. No 500 līdz 999 euro– likme 50 euro;

4.4.5. No 1000 līdz 1999 euro– likme 100 euro;

4.4.6. No 2000 līdz 4999 euro– likme 200 euro;

4.4.7. No 5000 un vairāk– likme 500 euro.

4.5. Sākuma cena par Loti var būt 30 euro un vairāk, taču nekad mazāk par 30 euro.

4.6. Solīšana par Loti iespējama tikai euro valūtā.


5. Samaksa par pirkumu

5.1. Izsoļu nams izsūta Pircējam rēķinu par uzvarēto Loti vai Lotēm 5 darba dienu laikā pēc Izsoles beigām.

5.2. Pircējs veic samaksu par Loti 15 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Rēķinā ir norādīts rēķina apmaksas termiņš.

5.3. Pircējs apmaksā visus tos izdevumus, kas saistīti ar Lotes pirkumu, ieskaitot attiecīgos nodokļus, kas var tik piemēroti.

5.4. Lote tiek nodota Pircējam tikai pēc visas rēķinā norādītās kopsummas saņemšanas.

5.5. Ja Pircējs neapmaksā rēķinu par Loti 15 dienu laikā, Izsoļu namam ir tiesības:

5.5.1. Atgriezt Loti Pārdevējam;

5.5.2. Atkāroti Izsolīt Loti par sākuma cenu;

5.5.3. Izpirkt Loti par Rezervēto cenu;

5.5.4. Ieturēt garantijas naudu, kas ir vienādā apjomā ar Komisijas naudu un Ekspertīzes izmaksām par attiecīgo Loti.

5.6. Pircējs apņemas segt visus zaudējumus, kas radušies Izsoļu namam, ja Pircējs neapmaksā rēķinu par Loti.

5.7. Ja Pircējs nav veicis apmaksu par Loti, viņam turpmāka dalība Izsolēs var tikt liegta.

5.8. Tālākpārdošanas tiesības (ES direktīva 2001/84/EC) noteiktā autoratlīdzība, kas pienākas māksliniekiem, ir iekļauta Āmura cenā, ja tāda ir piemērojama.

5.9. Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu 17% (summa vārdiem: septiņpadsmit procentu) apmērā no Āmura cenas.

5.9.1. Piemēram, ja Āmura cena ir 1000 euro, Komisijas nauda ir 170 euro, kopā jāmaksā 1170 euro. Ja piemērojama Tālākpārdošanas tiesības noteiktā atlīdzība, tā ir iekļauta gala summā - 1170 euro.

5.10. Samaksu par Loti var veikt šādos veidos:

5.10.1. apmaksājot rēķinu ar naudas pārskaitījuma uz bankas kontu, norādot rēķina numuru;

5.10.2. apmaksājot rēķinu ar skaidru naudu vai maksājumu karti Izsoļu namā, Rīgā, Alberta ielā 4-9.

5.11. Laikā neapmaksātie rēķini var tikt nodoti parādu piedziņas kompānijai tālākai to administrēšanai.

5.12. Izsoļu nams izpilda visas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības.

5.13. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, Izsoļu nams:

5.13.1. var lūgt aizpildīt klienta anketu;

5.13.2. var liegt dalībniekam dalību Izsolē, ja Izsoles dalībnieks neiesniedz klienta anketu vai tā nav korekti aizpildīta.

5.14. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības apturēt darījumu ar jebkuru Izsoļu nama klientu.


6. Pirkuma nogāde pie Pircēja

6.1. Pircējs Loti var saņemt Izsoļu namā Rīga, Alberta ielā 4-9, darba laikā - 10:00-18:00.

6.2. Pircējam ir tiesības saņemt Loti pēc rēķina apmaksas apstiprinājuma, ko Pircējs saņēmis savā Art Platz Auction norādītajā e-pastā.

6.3. Pircējam ir pienākums savākt pirkumu 20 dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas.

6.4. Ja Pircējs apmaksā Loti, taču to neizņem 20 dienu laikā, Izsoļu nams organizē Lotes glabāšanu, un Pircējs maksā 2 euro dienā par Lotes glabāšanu.

6.5. Strādājam ar drošu kurjerdienestu – DPD https://www.dpd.com/lv/lv/https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/

Piedāvājam piegādi visā Latvijas, Baltijā (Lietuva un Igaunija) un citu Eiropas valstu teritorijā (Polija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Luksemburga, Nīderlande, Slovākija, Somija, Šveice, Vācija, Zviedrija, Francija, Lielbritānija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija, Horvātija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Īrija, Portugāle, Rumānija, Spānija).

Izņēmuma gadījumā, ja vēlaties saņemt sūtījumu uz citu valsti, kura nav augstāk norādīta, un ja sūtījuma kopgarums (garākā mala + 2 x platums + 2 x augstums) ir virs 295 cm, izmantojot citu kurjerdienestu.

Iepakojuma izmaksas ir atkarīgas no Lotes izmēra -  sūtījuma noformēšana aizņem, 5 darba dienas. 


7. Citi noteikumi

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušās no Izsoles noteikumu neievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus vai nesaskaņas neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvija Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Izsoles noteikumi pieejami latviešu un angļu valodā. Izsoles noteikumu noteicošais teksts ir latviešu valodā, bet teksti citās valodās uzskatāmi par latviešu teksta tulkojumiem.

7.3. Izsoļu nams nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies force majeure un citu, no Izsoļu nama neatkarīgu, apstākļu rezultātā.

7.4. Izsoļu namam ir tiesības izmantot Lotes attēlus, aprakstus un citus materiālus savos reklāmas materiālos, bez jebkādiem ierobežojumiem, arī pēc Lotes pārdošanas Pircējam.

7.5. Izsoļu nams veic personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izsoļu nams garantē konfidencialitāti un apņemas nekādā gadījumā neizpaust informāciju par Pircēju trešajām personām, izņemot, ja šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošas iestādes.